Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Vitamin 10ml màu trong nắp trắng.

Thể tích: 10ml

Loại nhựa: PPSB

Trọng lượng: 4.19gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ