Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Pet 250ml Gia Nguyễn

Thể tích: 250 ml

Loại nhưa: PET

Trọng lượng: 28gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ