Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thuốc 30ml

Mã sản phẩm: C0331
Loại nhựa: HDPE
Trọng lượng: 10gr
Thể tích: 65ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ