Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Lọ nhựa 230ml (HDPE)

Mã sản phẩm: C0340

Dung tích: 230ml
Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng: 22gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ