Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Nắp sữa 400g vàng 2 tầng

Mã sản phẩm: N0181
Loại nhưa: PP
Trọng lượng: 25gr
Thể tích: –

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ