Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Nắp xé trắng APS

Thể tích:

Loại nhựa: HD+LD

Trọng lượng: 5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ