Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 150ml

Mã sản phẩm: C0365
Loại nhưa: HDPE
Trọng lượng:25gr
Thể tích: 150ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ