Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 250ml

Mã sản phẩm: C0366
Loại nhưa: HDPE
Trọng lượng: 32gr
Thể tích: 250ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ