Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai sữa 890ml

Mã sản phẩm: C0132
Loại nhưa: HDPE
Trọng lượng: 39.5gr
Thể tích: 890ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ