Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thuốc 150ml

Mã sản phẩm: C0380
Loại nhưa: HDPE
Trọng lượng: 18gr
Thể tích: 150ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ